ตัวอย่างข้อสอบ ระบบสอบออนไลน์
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
7 ธันวาคม 2564


รายชื่อวิชาที่เปิดสอบ
เกิดข้อผิดพลาด AJAX ใช้งานไม่ได้

คู่มือการใช้งาน

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยทีมงานวิจัยของสถาบัน
เกิดข้อผิดพลาด AJAX ใช้งานไม่ได้