ตัวอย่างข้อสอบ ระบบสอบออนไลน์
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
25 มกราคม 2565


รายชื่อวิชาที่เปิดสอบ
เกิดข้อผิดพลาด AJAX ใช้งานไม่ได้

คู่มือการใช้งาน

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยทีมงานวิจัยของสถาบัน
เกิดข้อผิดพลาด AJAX ใช้งานไม่ได้